L2data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Lir 20171118 031712 pic l2c v10
Lir 20171118 031512 pic l2c v10
Lir 20171118 031312 pic l2c v10
Lir 20171118 031112 pic l2c v10
Lir 20171118 030912 pic l2c v10
Lir 20171118 030712 pic l2c v10
Lir 20171118 030512 pic l2c v10
Lir 20171118 030312 pic l2c v10
Lir 20171118 030113 pic l2c v10
Uvi 20171118 025200 365 l2b v10