L2data

0.90 μm day 0.90 μm night 0.97 μm 1.01 μm 1.65 μm 1.735 μm 2.02 μm 2.26 μm 2.32 μm 10 μm 283 nm 365 nm
Lir 20171210 085710 pic l2c v10
Lir 20171210 085910 pic l2c v10
Lir 20171210 090110 pic l2c v10
Lir 20171210 090310 pic l2c v10
Lir 20171210 090510 pic l2c v10
Lir 20171210 090710 pic l2c v10
Lir 20171210 090910 pic l2c v10
Lir 20171210 091110 pic l2c v10
Lir 20171210 091310 pic l2c v10
Uvi 20171210 091758 365 l2b v10